Bí Pháp Cửu Thiên Huyển Nữ - Hoá Giải Trùng Tang

Bí Pháp Cửu Thiên Huyển Nữ - Hoá Giải Trùng Tang

Vui lòng gọi...

Đặt mua


LỄ NGHI THẦN PHÁP TRẦN DUY NAM ! 
         Lễ Nghi tức lễ nghĩa
         Lễ của các vị tiền bối 
TRẤN YỂM CỨU NHÂN BÁCH NẠN 
Sách có câu : SINH TỬ DO THIÊN nhưng
Lại  có câu  :  CẢI HỌA THÀNH PHÚC ? 
Trong : Phú Đức Thánh Mẫu Có Đoạn 
    ( HUNG VẬN HOÀN VỊ CÁT VẬN 
TAI TINH CHUYỂN TÁC PHÚC TINH )
Vậy nhờ Sách pháp các vị tiền bối cao tăng truyền lại 
mà ta cải họa chuyển thành phúc 
... Theo Quẻ Quái Ngũ hành mệnh thì khi thọ mệnh vào ngày, 
tháng năm khắc kỵ  thì sinh ra sát.  Có thể 1-2 hoặc 3-4 mạng  và có 
thể  tán gia bại sản do tử vào ngày tháng khắc mạng  như
Hỏa gặp Thủy lại vướng vào Trùng tang, trùng phục, 
trùng mùa v v.. 
Sách báo hung đã có ghi Cải Thầy Thì Núi Đè. 
Vậy  khi bói ra khoa thấy phạm thì phải Trấn Yểm.. 
Để  tránh họa sát thân cho Dòng Tộc.. Và tránh 
Khu Trục Hung Thần, Nhất Xa Thần Sát xâm phạm vong thi.. 

Thầy phải có văn yểm huyệt bao vệ vong thi, gioi về sức pháp. 
Trấn bùa trong quan tài. va sử dung bài :
CẤM CHỈ THIÊN ĐỊA HOÀN PHÚC DI THƯ
của cụ Tả Ao Tiên Sinh thì tiêu trừ bách nạn. 

 

Muốn Biết Người Chết Được Ngày Tốt Hay Xấu   :
Ta hay dùng bàn tay Bát Quái tính là sẻ biêt :

Tháng giêng ở cung Đoài. Tháng 2,3cung Càn . Tháng 4 ở cung Khảm. Tháng 5, 6 cung Cấn. Táng 7cung Chấn. Tháng 8, 9 cung Tốn. Tháng 10cung Ly.

Tháng  11,12 cung Khôn. 
THỐI NHẤT VỊ (lùi 1 cung)  NGHỊCH HÀNH ( tính ngược )
Tính từ ngày 1 đến ngày người  mất nếu phạm vào :
Cung Tốn ( sát 7 người ) Tam Xa
Cung Chấn ( sát 5 người ) Nhị Xa
Cung Cấn ( sát 3ngươi )  Nhất Xa
nhưng đừng thấy vây mà lo sợ . Nếu ta tìm được  nhiều Nhập  Mộ thi cung không can gì cả 

PHÉP TÍNH NHẬP MỘ NHƯ SAU ! 
Dùng bàn tay 12 địa chi để tính.

* Đàn ông khởi từ cung Dần mà tính thuận

* Đàn Bà tính từ cung Thân mà tính nghịch . Cứ 1cung là 10tuổi, tuổi số lẻ bấm liền, vào  cung cuối của tuổi số chẵn cho đến tháng của người  mất.
 Từ cung tháng đếm liền ngày 1cho đến  ngày cuả người mất , Rồi giờ  tý bấm liền  vào cung ngày 
cho đến  giơ của  nguời  mất... Nếu  vào 4cung Thìn Tuất  Sửu  Mùi  là  được  Nhập  Mộ
Ví Dụ : 
Bà B mất Giờ Thìn, ngày 4, tháng 3, Thọ 84tuổi .  84 tuổi là được nhập  Mộ . Giờ thìn gặp cung sửu  là  được Nhập  Mô. Như vậy Bà B được 2 Nhập Mộ.

 

Nếu gặp Trùng tang thì phải dùng bài Cấm chỉ Thiên Địa Hoàn Phúc Đi Thư của cụ tả áo mới hoá giải được 

Trần Nam Tiên Sinh