khai quang tẩy uế

khai quang tẩy uế

Vui lòng gọi...

Đặt mua

  LỄ NGHI THẦN PHÁP TRẦN DUY NAM ! 
         Lễ Nghi tức lễ nghĩa
         Lễ của các vị tiền bối 
TRẤN YỂM CỨU NHÂN BÁCH NẠN 
Sách có câu : SINH TỬ DO THIÊN nhưng
Lại  có câu  :  CẢI HỌA THÀNH PHÚC ? 
Trong : Phú Đức Thánh Mẫu Có Đoạn 
    ( HUNG VẬN HOÀN VỊ CÁT VẬN 
TAI TINH CHUYỂN TÁC PHÚC TINH )
Vậy nhờ Sách pháp các vị tiền bối cao tăng truyền lại 
mà ta cải họa chuyển thành phúc 
... Theo Quẻ Quái Ngũ hành mệnh thì khi thọ mệnh vào ngày, 
tháng năm khắc kỵ  thì sinh ra sát.  Có thể 1-2 hoặc 3-4 mạng  và có 
thể  tán gia bại sản do tử vào ngày tháng khắc mạng  như
Hỏa gặp Thủy lại vướng vào Trùng tang, trùng phục, 
trùng mùa v v.. 
Sách báo hung đã có ghi Cải Thầy Thì Núi Đè. 
Vậy  khi bói ra khoa thấy phạm thì phải Trấn Yểm.. 
Để  tránh họa sát thân cho Dòng Tộc.. Và tránh 
Khu Trục Hung Thần, Nhất Xa Thần Sát xâm phạm vong thi.. 

Thầy phải có văn yểm huyệt bao vệ vong thi, gioi về sức pháp.
Trấn bùa trong quan tài. va sử dung bài :
CẤM CHỈ THIÊN ĐỊA HOÀN PHÚC DI THƯ
       category                                                                                   
Trần Nam Tiên Sinh 

          ĐỊNH PHÚC TÁO VƯƠNG THI 

Theo  thọ thế chân kinh! Thì  Đức Táo sinh ngay 3/8 Tên  thật là  Trương Đơn Tự Tử Quách. Tước phong tư mệnh được 
 Ngọc Hoàng  phái xuống nhân gian xem họa phúc định tại từng chi hiển ứng  (xét thiện ác từng nhà ).  
Đức Táo khá giận người phụ nữ ngồi trước cửa bếp chải đầu, chưởi mắng. Kiêng nấu  thịt trâu thịt chó
hành tỏi và thắp hương từ lửa bếp   . 

(Mỗi nguyệt sóc vọng minh đăng thượng cúng tịnh thủy nhất bôi )
Nghĩa la cứ đến mỗi tháng mùng 1va 15 có 1ngọn đèn sáng va
1 chén nước Trong sạch dâng cúng  sẽ được Táo quân độ trì.            XUẤT XỨ 
Đây là 1bài thơ Đường luật  của Đức Táo được in trongThọ Thế Chân Kinh.
  Đề năm Khải Định nguyên niên (Năm Bính Thìn 1916)

Phụng mệnh chuyên tư khắp mọi nhà 
có ta trời đất cũng không xa
Ta dung kẻ thiện không dung ác
Mày dối người đời giễ dối ta
Táo phủ nghiêm trang người mạnh khỏe 
Tâm tình hòa lạc phúc đề đa
Độc tâm khá giận loài lang phụ 
Có khóa hiềm thiền lật lưỡi ngoa