Tả Ao Tiên  Sinh. Hóa Giải Trùng Tang

Tả Ao Tiên Sinh. Hóa Giải Trùng Tang

Vui lòng gọi...

Đặt mua

                               Muốn Biết Người Chết Được Ngày Tốt Hay Xấu   :
ta hay dùng bàn tay Bát Quái tính là sẻ biêt :

Tháng giêng ở cung Đoài. Tháng 2,3cung Càn . Tháng 4 ở cung Khảm. Tháng 5, 6 cung Cấn.  
Tháng 7cung Chấn. Tháng 8, 9cung Tốn. Tháng 10cung Ly. Tháng 11,12 cung Khôn. 
THỐI NHẤT VỊ (lùi 1 cung)  NGHỊCH HÀNH ( tính ngược )
Tính từ ngày 1 đến ngày người  mất nếu phạm vào :
Cung Tốn ( sát 7 người ) Tam Xa
Cung Chấn ( sát 5 người ) Nhị Xa
Cung Cấn ( sát 3ngươi )  Nhất Xa
Nhưng đừng thấy vây mà lo sợ . Nếu ta tìm được  nhiều Nhập  Mộ thi cung không can gì cả 

PHÉP TÍNH NHẬP MỘ NHƯ SAU ! 
Dùng bàn tay 12 địa chi để tính.

* Đàn ông khởi từ cung Dần mà tính thuận

* Đàn Bà tính từ cung Thân mà tính nghịch . Cứ 1cung là 10tuổi, tuổi số lẻ bấm liền, vào  cung cuối của tuổi số chẵn cho đến tháng của người  mất.
Từ cung tháng đếm liền ngày 1cho đến  ngày cuả người mất , Rồi giờ  tý bấm liền  vào cung ngày 
cho đến  giơ của  nguời  mất... Nếu  vào 4cung Thìn Tuất  Sửu  Mùi  là  được  Nhập Mộ
Ví Dụ :
Bà B mất Giờ Thìn, ngày 4, tháng 3, Thọ 84tuổi .  84 tuổi là được nhập  Mộ . Giờ thìn gặp cung sửu  là  được Nhập  Mô Như vậy Bà B được 2 Nhập Mộ.

Nếu gặp Trùng tang thì phải dùng bài Cấm chỉ Thiên Địa Hoàn Phúc Đi Thư của cụ tả áo mới hoá giải được.

Trần Duy Trung