Phong Thủy Tả Ao ( kỳ 5). 120 Câu Văn Vần

Phong Thủy Tả Ao ( kỳ 5). 120 Câu Văn Vần

Vui lòng gọi...

Đặt mua

ĐỊA LÝ TẢ AO : Phần 5
Phần 5 Tôi Giới Thiệu Cho Quy Vị 120 Câu Văn Vần Nếu  Qúy  Vị Nào Có Đam Mê Về Môn ĐỊA LÝ Thì Vào Xem Tham Khảo Thêm *Tôi hy vọng co thể giúp cho qúy vị hiểu  thêm  phần  nào.       

1/ Mấy Lời Truyền Hậu Thế.                          
2/ Ai Học Địa Lý Theo Học Tả Ao              
3/Một Là Hảy Học Càng Cao                               
4/ Hai Là Cố Ý Cứ  Lời Phương Ngôn              
5/ Ba Là Học Thuộc Dã Đàm                           
6/Bốn Là Mở Sách La Bàn Cho Thông          
7/Chăng Qua Ra Đến Ngoài Đồng                    
8/Tỏ Mạch Tỏ Nước, Tỏ Long Mới Tường             
9/ Mạch Có: Mạch Âm, Mạch Dương                    
10/Mạch nhược mạch cường, Mạch tử mạchsinh      
11/ Sơn Cước Mạch Đi Rành Rành                          
12/ Bình Dương Mạch Lẫn, Nhân Tình Khôn Thông    
13/ Có Mạch Qua Ao, Qua Sông                            
14/ Qua Đầm Qua Núi, Qua Đồng Qua Non        
15/ Lại Có Mạch Phát Ngôi Dương                     
16/ Nhìn Xem Cho Tường Ấy Mạch Làm Sao       
17/ Mạch Thô Đi Chẵng Khép Vào                     
18/ Vốn Đi Một Chiều Ấy Mạch Phát Dương      
19/Ba Mươi Sáu Mạch Cho Tường                  
20/Trước Là  Cứ Sách, Sau y Lời Truyền        
 21/Ruộng cao uốn xuống thì mạch táng trên         
 22/Ruộng thấp uốn lên thì mạch  táng dưới         
 23/Bình dương mạch chẳng nề châm gối            
 24/Hề chính long thì tả hữu chiều lai               
 25/Đâu có chính long thì có sơn thủy gối kề                  
  26/Nhưng trên sơn cước non cao                    
  27/Cường long thô mạch., thế nào mới hay      
  28/Tìm nơi mạch nhược long gầy                     o 
  29/Nhất thời oa nguyệt, nhị thời tàng phong    
  30/Đất có cát địa chân long                         
  31/Táng cho phải phép anh hùng giàu sang
  32/Nọ nhu dưới đất bình dương                                               
  33/Mạch thích giác điền xem tường mới hay  
   34/Binh dương lấy nước làm thầy                      
   35/Thứ nhất khai khẩu thứ nhì nhũ long        
   36/Thứ ba mạch thoắt cổ bồng                                             
   37/Thứ tư sơn chỉ hồi long càng tài               
   38/Muốn cho con cháu tam khôi                         
   39/Phương Nam có bút phương Đoài có nghiên      
   40/Muốn cho con cháu Trạng Nguyên                  
   41/Thì tìm bút lập hai bên sắp bày 
   42/Nhất Là TÂN TỐN mới hay 
   43/BÍNH ĐINH, ĐOÀI, CẤN sắp bày đột lên     
   44/Bút lập là bút Trạng Nguyên 
   45/Bút thích giác điền là bút thám hoa
   46/Nhìn xem cho kỹ sẽ là đất hay 
   47/Khuyên ai học làm thầy Địa Lý 
   48/Trước phải đọc sách, sau là lương cao 
    49/ Dù ai khôn khéo thế nào 
    50/Học mà chẳng xét ấy là vô tông
    51/Thắt cỏ bồng phồng ra huyệt kết 
    52/Xem cho biết Mộc tiết Kim loan
    53/Mộc tiết văn đỗ Trạng Nguyên 
    54/Kim loan võ được tước quyền Quận Công 
    55/Con mộc vốn ở phương đông
    56/Con kim vốn nó về dòng phương tây
    57/Xem cho biết nó mới hay 
    58/Táng cho phải phép thực dày vinh hoa
    59/Thắt cuống cà phì ra mới  kết 
    60/Xem cho biết huyệt kết huyệt hung 
    61/Huyêt cát nước tụ vào lòng                  
62/Đôi bên long hổ uốn vòng chiều lai    
63/Huyêt hung minh đường bất khai           
64/Sơn tà thủy sạ hướng ngoài tà thiên       
65/Táng xuống kinh sảng bất yên                    
66/Con cháu thường thường phát bệnh ốm đau  
67/Muốn cho con cháu sống lâu                        
68/Tìm nơi huyền vũ đằng sau cao dày          
69/Long hổ bằng như chân tay                         
70/Chẵng có tả hửu bằng ngay chẫng lanh     
71/Kia như đất có ngũ tinh                            
72/Nhận xem cho biết tương sinh loan hoàn 
73/Muốn cho con cháu nên quan                     
74/Thì tìm thiên mả phương nam đứng chầu     
75/Muốn cho kế thế công hầu                          
76/Thì tìm chiêng trống giàn chầu hai bên        
77/Ngũ tinh cách tú chiều nguyên                   
78/Kim mộc thủy hỏa bốn bên loan hoàn       
79/Thổ tinh kết huyệt trung ương              
80/Ấy đất sinh thánh sinh vương đời đời  
  81/Thiên sơn vạn thủy chiều  lai                         
 82/Can chi bát quái trong ngoài tôn nghinh          
  83/Nhi thập bát tú thiên tinh                             
  84/Tại thiên chiếu huyệt rành rành chẳng sai    
  85/Ngôi đế vương mặc trời chẳng dám          
  86/Huyệt công khanh không kiếm ai cho    
  87/Đất khai hoa nhìn xem cho kỹ                
  88/Thấy thì làm chớ để lưu tâm                   
  89/Trên sơn cước xa xôi cũng táng              
  90/Dưới bình dương nữa tháng cũng đi     
  91Minh sinh ám tử vô di                             
  92/Coi đi coi lại quản chi nhọc nhằn               
  93/Quả nhiên huyệt chính chân long             
  94/Tiêu sa nạp thủy chớ lầm một ly              
  95/Táng thô phúc lý tuy chi                           
  96/Trâm anh bất tuyệt thư thi gia truyền      
  97/Muốn cho con trưởng phát quan              
 98/Thì tìm long nội đất liền quá cung              
 99/Thanh long liên châu cao phong                 
 100/Kim tinh thổ phụ phát  dòng trưởng nam     
 101/Con gái về bên hổ sơn
 102/Hổ cao thì phát sơn bàn cho thông
 103/Phản hổ con gái lộn chồng 
 104/Phản long trai nó ra lòng bất nhân 
 105/Vô long như người vô chân
 106/Vô hổ như đứa ở trần không tay
 107/Trông long, hổ lấy làm thầy trước 
 108/Sau sẽ tìm thấy chỗ huyệt chôn
 109/Nước chẳng tụ đường kể chi
 110/Kiếm ăn cũng khá xong thì lại không 
 111/Con trai thì ở bất trung 
 112/Con gái thất tiết cha dùng cả hai 
 113/Thấy đâu long hổ chiều lai
 114/Minh đường thủy tụ huyệt tài mới hay 
 115/Tiền quan hậu qủy sắp bày 
 116/Án dày muốn thấp chiều dày phải cao
 117/Xem huyệt nào làm cho phải phép 
 118/Chớ đào sâu mà thiệt cả như không 
 119/Kìa ai Địa -Lý vô tông
 120/Chẵng cứ đúng phép cũng giòng vô sư